Iai

The 8 Standing Iai Cuts practiced in Dai Kuu Ryu include the following. Please navigate to each page for basic explanation.

  • Nukiuchi Sen-No-Sen
  • Yoko Nukiuchi Kesageri
  • Kurumaken Tobichigai
  • Uwadashi
  • Sayu Kesagiri
  • Hideri Ukenagashi Taiotoshi
  • Migi Ukenagashi Hidari Oshikomi
  • Nukiuchi Migi Kesagiri Hidari Tsukitome